King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักงานยุทธศาสตร์
Strategy Office
       TH |  EN

หน้าหลัก  »  ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA2566) NEW
ระบบวางแผนและจัดทำงบประมาณ
Service Catalog สำนักงานยุทธศาสตร์
มจธ. สร้างความตระหนักการบริหารความเสี่ยง มุ่งสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ระบบ EMENSCR
Link : e-Planning
รับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ขอประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสำนักงานยุทธศาสตร์