King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักงานยุทธศาสตร์
Strategy Office
       TH |  EN

หน้าหลัก  »  เกี่ยวกับเรา (วิสัยทัศน์และพันธกิจ)

วิสัยทัศน์

          Innovative Strategist : เป็นนักยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์และเชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ จัดการสารสนเทศอย่างชาญฉลาด ร่วมสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร รวมทั้งกำกับการทำงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย


พันธกิจ (Mission)

แผนกลยุทธ์สำนักงานยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559


นโยบายองค์กร 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เน้นคุณภาพ เกิดคุณค่า มีผลิตภาพ 

ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

"คุณภาพงาน คุณภาพสภาพแวดล้อม คุณภาพบุคลากร"


วัตถุประสงค์ (Objective)

          จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย สำนักงานยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองภารกิจหลักในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรที่มี โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้