King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำนักงานยุทธศาสตร์
Strategy Office
       TH |  EN

หน้าหลัก  »  บริการ

กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ (Institutional Research and Information Unit

กลุ่มงานนี้เป็นอีกกลุ่มงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มี 2 ภารกิจหลัก คือ

  1. ด้านวิจัย ดำเนินงานวิจัยเชิงสำรวจ หรือรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และจัดทำเป็นรายงาน/เอกสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น รายงานประจำปี สารสนสนเทศ ภาวะการหางานทำของบัณฑิต การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การสำรวจประสิทธิภาพการใช้อาคาร/พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลนักศึกษาใหม่  Good University รวมทั้ง จัดทำรายงานสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ และจัดทำงานวิจัยสถาบันในมิติต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
  2. ด้านการจัดการสารสนเทศ เป็นงานใหม่ที่ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศสำคัญๆ ให้กับหน่วยงานภายในทุกระดับ รวมทั้งผู้บริหาร โดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นฐานข้อมูลกลาง หรือฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานภายใน ที่ต้องดำเนินงานให้ฐานข้อมูลต่างๆ มีความพร้อมใช้ มีข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ